Gdzie należy umieścić tablicę informacyjną na budowie?

Tablica informacyjna na budowie jest jednym z elementów bezpieczeństwa. Wskazuje ona miejsce, w którym prowadzone są prace budowlane oraz w jaki sposób należy się do nich zachować. Nie każdy jednak wie, gdzie taka tablica powinna się znajdować. W tym artykule postaramy się to wyjaśnić.

Tablica informacyjna w zakresie budowy należy umieścić w obrębie placu budowy, w miejscu widocznym od strony drogi lub dojazdu do takiej drogi na wysokości nie mniejszej niż 2m. Wysokość umieszczenia tablicy nie powinna powodować kłopotów z odczytaniem treści tablicy informacyjnej.

Co grozi za brak tablicy na budowie?

Kierownik budowy, któremu grozi w takiej sytuacji mandat w wysokości do 500 zł. Tablica informacyjna ma być zainstalowana w sposób trwały, na wysokości minimum 2 m i tak, żeby nie było problemów z odczytaniem danych.

Co wpisać na tablicy informacyjnej budowy?

Tabliczka informacyjna na budowie musi zawierać podstawowe dane o inwestycji, takie jak: numer pozwolenia na budowę oraz adres i dane kontaktowe organu nadzoru budowlanego. Ponadto, tablica informacyjna powinna zawierać dane kontaktowe inwestora, dane wykonawcy prowadzącego prace oraz dane osób odpowiedzialnych za budowę: kierownik budowy i kierownicy robót. Dzięki temu każdy będzie miał łatwy dostęp do podstawowych informacji o inwestycji.

Kiedy nie jest wymagana Tablica informacyjna na budowie?

Przepisy BHP określają, że obowiązek umieszczenia na budowie lub rozbiórce tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, nie dotyczy budowy obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych.

Ile kosztuje tablica informacyjna budowy?

Inwestorzy, którzy zastanawiają się nad wyborem odpowiedniego materiału na tablicę informacyjną, mogą być spokojni o cenę – jest ona stosunkowo niska. Cena tablicy może wynosić od 20 do 70 złotych.

Czy postawienie tablicy informacyjnej wymaga zgłoszenia?

Tablice, o których mowa w pytaniu, z uwagi na swój rozmiar stanowią w mojej ocenie obiekty małej architektury, których budowa, co do zasady, nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia.

Zobacz także:  Jaki system budowy domu jest najtańszy?

Kto ustawia tablicę budowy?

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wypełnienie i umieszczenie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu. Tablica powinna być czytelna z pewnej odległości, dlatego warto ustawić ją przy ogrodzeniu lub murze.

Kto wydaje tablicę budowy?

Kierownik budowy, jeśli powieszenie tablicy informacyjnej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W przeciwnym razie może to zrobić inwestor.

Jakie tabliczki na budowie?

Żółta tablica informacyjna na budowę powinna mieć kształt prostokąta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego (o wysokości co najmniej 4 cm).
Powinno się ją umieszczać przed wejściem na budowę lub bezpośrednio przy niej, w widocznym miejscu.
Na tablicy umieszcza się:
– numer inwestycji,
– adres inwestycji,
– stan robót oraz termin realizacji.

Czy tablica informacyjna jest reklama?

Dołączone zaś do zgłoszenia szkic oraz informacje, które przedsiębiorca planował na tablicy umieścić, jednoznacznie wskazują zaś, że miała ona służyć jako reklama. O tym zaś, co jest reklamą, a co nie, przesądza definicja z art. 4 pkt 23 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Prawnicy stwierdzają więc, że tablica informacyjna jest reklamą i podlega opodatkowaniu.

Czy tablica informacyjna jest budowlą?

W świetle prawa jednoznacznie tak. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) – dalej u.d.p., w art.. 3 pkt 2 lit e) określa, że „inwestycja” to m in.: obiekty budowlane; instalacje niezbędne do funkcjonowania tych obiektów budowlanych, a także robót budowlanych, jeżeli są one odrębnie oznaczone registered” w Powiatowym Rejestrze Zabytków tablicy informacyjnej wolno stojącej czy też trwale związanej z gruntem stosować się będzie do minimalnych odległości wynikających z przedmiotowej ustawy

Co może kontrolować nadzór budowlany?

Nadzór budowlany ma szerokie uprawnienia, które dają mu możliwość pełnej kontroli nad wykonywanymi robami budowlanymi i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania obiektów. W myśl art.61 prawa budowlanego organem nadzoru jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Nadzór budowlany sprawuje się poprzez okresowe kontrole w terenie, a ich celem jest m.in.: sprawdzenie posiadania wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, prowadzenia robót zgodnie z pozwoleniem i przepisami oraz w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia. Kontrole obejmują również stan surowych materiałów budowlanych, a także obiektów już oddanych do użytkowania.

Zobacz także:  Jaki termostat do grzejnika WiFi?